Fantastic supervisors and where to find them

s odkazem na J. K. Rowling

Michal H. Kolář

27. února 2020
Masarykova univerzita v Brně

Jak být skvělým školitelem
 

analýzy, studie, zahraniční praxe a zkušenost juniorního vědce

Michal H. Kolář

27. února 2020
Masarykova univerzita v Brně

Pokud hrozí, že usnete

Se studentem/studentkou si pečlivě ujasněte vzájemná očekávání a aktivně pracujte na jejich naplňování.

Plán přednášky

Proč chtít být dobrým školitelem/školitelkou?

 

kontext školitelství, témata vykopnutá dotazníky

 

příklady vhodného jednání

Motivace: morální

Hodnota života v harmonii a míru postavena proti hodnotě života s finančním zabezpečením a pracovními úspěchy.

 • good mental health
 • work-life balance
 • work-family balance
 • downshifting
 • slow food, simple living
 • occupational stress
 • burnout

Motivace: ekonomická

Spokojený student je produktivnější a kreativnější

 • Chief Happiness Officer/Manager

Motivace: tržní

Produktivní student je pouze ten, který existuje.

Počet doktorandů v Česku

Důvody přerušení PhD studia

Analýza České asociace doktorandek a doktorandů, 2014.

Show Jana Krause, 17. 5. 2017

Motivace: Převrácená

Není nutné být skvělý, stačí nebýt příšerný.

Marcella Carollo
astronomka, ETH Zürich, 2016, obviněna ze šikany studentů
Thomas Pogge
profesor filozofie, Columbia university, 2010, opakovaně obviněn ze sexuálního harašení
Nazneen Rahman
profesorka biologie, Institute of Cancer Research London, 2016, obviněna z opakované šikany a harašení

Dotazník 1: skupina

https://bit.ly/muni-1-76

 • Kolik členů má vaše výzkumná skupina?
 • Kolik PhD studentů školíte?
 • Kolik národností bychom našli ve vaší skupině?

(Česko a Slovensko jako 1 národnost)

Dotazník 1: vyhodnocení

 • Přítomni jsou hlavně školitelé velmi malých skupin.
 • Nikdo zde neškolí víc jak 3 PhD studenty. Může souviset s pravidly MU, kdy nehabilitovaný školitel může školit pouze 1 PhD studenta a habilitovaný max. 5.
 • Přibližně ve třetině skupin je alespoň jeden cizinec. Většina členů skupin jsou Češi a Slováci
Velikost a složení skupiny přispívá k pohodlí/nepohodlí doktorandů a doktorandek.

Existuje optimální velikost vědecké skupiny?

aneb několik studí, které se snaží odpovědět

Produktivitu [vědy obecně] lze zvýšit financováním většího množství malých skupin [na úkor velkých].
 • PeerJ, Cook et al. DOI: 10.7717/peerj.989
 • analýza asi 400 vedoucích skupin ve Spojeném království
 • data z let 2012-2013
 • analýza skrze hrubé citační indikátory

Medián velikosti skupin ve Spojeném království byl 7,4.

Optimálně velká vědecká skupina má 10 členů.
Efektivita týmu klesá, pokud financování přesáhne přibližně 700 000 USD ročně.

Dotazník 2: mobilita

https://bit.ly/muni-2-33

 • Strávil/a jste po doktorátu alespoň 2 roky na jiném pracovišti.
 • Máte ve skupině doktorandy, kteří u vás pracovali na diplomové práci?
 • Máte ve skupině doktorandy, kteří u vás pracovali na bakalářské práci?

Dotazník 2: vyhodnocení

 • Výsledky napovídají o vysoké míře inbreedingu na pozicích vedoucích.
 • Mezi studenty míra inbreedingu nižší. Mírná většina Mgr. studentů pokračuje na PhD ve stejné skupině.

Akademický/intelektuální inbreeding

Praxe, kdy vědecké instituce najímají na seniorní pozice své vlastní absolventy.

Proč může škodit?

 • Inbreeding omezuje kritické myšlení.
 • Inbreeding snižuje kreativitu týmu.
 • Inbreeding zpomaluje vnitřní politiku.

 

Proč může být dobrý?

 • Inbreeding udržuje kontinuitu výzkumu.
 • Inbreeding neohrožuje stávající politické vedení.

Míra inbreedingu je v Česku vysoká

Příklad inbrední praxe

Student po dokončení doktorátu zůstává ve stejné laboratoři.

Po pár letech jako inbrední postdoc by měl začít budovat vlastní skupinu.

Profesní a osobní vazby s jeho školitelem tuto snahu potlačují.

Juniorský vědec v seniorní skupině má např. stížené přijímání vlastních PhD studentů.

Senior juniorovi: Školit ho budu já, ty budeš konzultant.

V roce 2017 zrušila firma IBM možnost práce z domova (home-office), aby lidi stimulovala ke kontaktu.

parafráze na "Víc hlav víc ví."

Heidelberg Institute for Theoretical Studies
(místnost s kávovarem vpravo dole)

Dotazník 3: komunikace

https://bit.ly/muni-3-14

 • Jak často řešíte vědu ve dvou?
 • Jak často řešíte vědu neosobně (např. přes email)?
 • Jak často řešíte vědu ve větší skupině (seminář, projektový meeting, atp)?
 • Má vaše skupina webové stránky, Facebook, Twitter, Slack?

Dotazník 3: vyhodnocení

 • Asi 60 % přítomných diskutuje vědu se svými studenty osobně alespoň jednou týdně. Patrně ovlivněno přítomností vedoucích velmi malých skupin.
 • Asi 70 % komunikuje skrz neosobní kanály častěji než jednou měsíčně.
 • Asi 40 % se schází ve větší skupině méně než jednou mesíčně.
Komunikace školitel/ka—doktorand/ka je pro vztah zásadní.

Konsenzus

Alespoň dvě schůzky školitel/ka—doktorand/ka za měsíc.

1+1 schůzky mezi PhD Czexpaty, N=14

Věda skrz neosobní kontakt, N=14

Hromadné schůzky mezi Czexpaty, N=14

Srovnání Czexpats PhDs vs školitéle v místnosti

 • Dramatický rozdíl ve frekvenci skupinových setkání. Hromadné schůzky (seminář, u kávy) v cizině mnohem častější.
 • Méně častý osobní kontakt Czexpats.
 • Může souviset s rozdílnými velikostmi skupin (v cizině větší než mezi přítomnými).

Mileniálové Y a Zoomers Z

Je potřeba vnímat rozdíl mezi komunikací generace školitelů a generace studentů.

Generace Y a Z

 • telegram je pravěk
 • Telegram současnost
 • email někde mezi

Dotazník 4: zodpovědnosti

https://bit.ly/muni-4-91

 • Doktorand/ka by měl/a:
 • Školitel/ka by měl/a:

Dotazník 4: vyhodnocení

 • Školitelé se více shodnou na tom, co by měli dělat školitelé. Menší shoda na tom, za co by měli zodpovídat sami doktorandi.
 • Třetina až polovina činností je kontroverzních (mezi školiteli) a lze očekávat, že budou zdrojem nedorozumnění/konfliktů.

Příklad mimoběžných očekávání

Školitel
Tento spektrometr se používá v základních biochemických laborkách. Každý proto ví, že je potřeba {fintu doplňte}, aby měřil správně.
Student
Tuhle plechovou bednu už jsem kdysi viděl. Něco se tím myslím měřilo. Doufám, že mi někdo vysvětlí, co a jak.

Tichý předpoklad

Tacit assumption

Školitel
Student ten deadline zná, určitě na něj nezapomene.
Student
Šéf ten deadline zná, určitě mi ho připomene.

Kolize kultur

Student
Jak to bude příští týden?
Školitel
Co jak bude?
Student
V Brazílii je Karneval. Slavíme celý týden.
Školitel
V Česku neslavíme. Celý týden budeš pracovat.

Zahraniční praxe

 • často formalizovaná
 • propracované zdroje informací
 • propracovaná hierarchie školitelství

Školitel/ka by měl/a

 • udržovat a předávat nejvyšší profesionální standardy výzkumu a vzdělávání
 • vést studenta/studentku ve všech fázích jeho výzkumu
 • pravidelně se se studenty scházet
 • včas poskytnout zpětnou vazbu k závěrečné práci včetně jejích návrhů
 • vyjasnit si očekávánní ohledně společné práce, spoluautorství publikací, konferenčních výstupů

https://mcgill.ca/gradsupervision/supervisors/roles-and-responsibilities/expectations

Doktorand/ka by měla

 • udržovat si přehled o studijních požadavcích a termínech
 • pracovat a studovat v rámci těchto termínů
 • pravidelně komunikovat se svým školitelem / svou školitelkou a doktorskou komisí
 • pravidelně odevzdávat průběžné zprávy svému školiteli / své školitelkce a doktorské komisi

https://mcgill.ca/gradsupervision/supervisors/roles-and-responsibilities/expectations

Dotazníkové šetření

Doktorand i školitel mohou každý zvlášť vyplnit dotazník ohledně očekávání.

Nad výsledky diskutovat společně, nebo v přítomnosti nezávislého moderátora, např. seniorního kolegy.

Vhodné provést několik měsíců po začátku doktorátu, aby doktorand/ka měl/a z nové pozice už ucelenější pocit.

Memorandum/Dekret o vzájemném porozumnění

Formální způsob jak si ujasnit vzájemná očekávání.

Nejedná se o smlouvu mezi školitelem a studentem, ale o dokument, který má preventivní charakter.

Nevymahaletný a neveřejný dokument.

Pro každého doktoranda/doktorandku jde o unikátní dokument

Během doktorátu by měl být dokument aktualizován.

Memorandum/Dekret o vzájemném porozumnění

ANO
Chápeme, očekáváme, přejeme si, rozumíme že, bereme v potaz
NE
Zavazujeme se, potvrzujeme, schvalujeme

Může obsahovat obecná očekávání (např. dochvilnost), ale i konkrétní situace (alespoň 2 schůzky měsíčně).

https://mcgill.ca/gradsupervision/files/gradsupervision/gps_letter_of_understanding_framework.pdf

Jak řešit konflikty

ombudsman/ka

děkan/ka fakulty

vedoucí katedry

vedoucí doktorské komise

školitel/ka

Jak řešit konflikty

Je důležité informovat doktorandy o možnostech řešení.

ANO
stížnost lze poslat mnoha kanály, idálně přímo adresátovi
NE
krátké úřední hodiny, kumulace funkcí, střet zájmů, formuláře, komunikace přes sekretáře/sekretářku
Je lepší konfliktům předcházet než je řešit.

Zbývá dodat

Vztah školitel/ka-doktorand/ka je nerovný.
Implementace postupů je na vás a můžete s ní začít i bez formální podpory instituce.
Klíčové slovo "supervision".

Shrnutí

 1. motivace, proč se snažit
 2. vědecká skupina
 3. mobilita
 4. komunikace
 5. očekávání
Se studentem/studentkou si pečlivě ujasněte vzájemná očekávání a aktivně pracujte na jejich naplňování.